حدیث
اخذ مجوز

مراحل اخذ مجوّز فعالیت مراکز مشارکتی سازمان فرهنگی هنری :

شخص متقاضي براي ‌اخذ  مجوز تأسيس مرکز مشارکتی  بايد طي ‌شش مرحله به شرح‌  زیر اقدام نماید ؛

مرحله اول:

تكميل فرم تقاضاي تأسيس مرکز مشارکتی و ارائه مدارك مورد نياز طبق ماده 8 آئین نامه .

مرحله دوم:

شركت در آزمون و مصاحبه مرکز مشارکت ها .

مرحله سوم:

معرفي مکان مورد نظر جهت تأسيس مرکز مشارکتی حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از اعلام نظر مساعد مرکز مشارکت ها.

مرحله چهارم:

بررسي و اعلام نظر توسط مرکز مشارکت ها درخصوص مكان معرفي شده ، ظرف مدت 2 هفته.

مرحله پنجم:

طرح تقاضا در شورا و صدور مجوز.

 

تبصره 4: اجازه تأسيس هر مرکز مشارکتی صرفاً براي مكان مورد اشاره در مجوز مي‌باشد.

تبصره 5: هرگونه تغيير مكان يا گسترش فضا بايد با مجوز مرکز مشارکت ها ( بعد از تأیید شورای مراکز مشارکتی ) باشد.نشانی جزئی از مجوز است و در صورت تقاضا برای تغییر مجدد، موضوع بررسی و مجوز جدید صادر می شود.

مرحله ششم:

تنظیم و عقد قرارداد میان مرکز مشارکت ها و مدیر مسئول، با نظارت مدیریت فرهنگی هنری منطقه .

مرحله هفتم :

ابلاغ مجوزبه مدیر مسئول مرکز مشارکتی