حدیث
معرفی

مرکز مشارکت های فرهنگی هنری

مرکز ساماندهی، مدیریت و نظارت بر فعالیت های مشارکتی سازمان، فعالیت های مردمی، اجرای برنامه، ارائه خدمات و تولید محصول. شامل بخشهایی چون:

 

  • اداره کانون ها:

ساماندهی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت کانون های مردم نهاد تحت پوشش سازمان در سطح تهران در قالب باشگاه های  پنجگانه:
ادب و هنر ، فرهنگ و اندیشه ،  شهروندان ،  زندگی  و  علم و فناوری

 

  • اداره مراکز مشارکتی:

ساماندهی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت مراکز مشارکتی در سطح تهران.

 

  • اداره همکاری های فرهنگی هنری:

ساماندهی، مدیریت ، نظارت و پیگیری پروژه های مشارکتی ، تفاهم نامه های همکاری و اسپانسرینگ در ارتباط با مراکز سازمان در سطح تهران.

 

  • اداره ساماندهی:

اداره مالی، پشتیبانی فنی، کنترل پروژه و مدیریت اطلاعات، ارتباطات و منابع انسانی.

 

  • روابط عمومی:

حمایت تبلیغی و اطلاع رسانی از کلیه فعالیت های مشارکتی سازمان با مصادیق ذکر شده در ادارت سه گانه به صورت اختصاصی.