حدیث
معرفی اداره همکاری ها

                                                                 

 

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران پس از سال ها فعاليت در عرصـه ي فرهنـگ و هنـر و کسـب تجارب فراوان اجرايي تصميم دارد از اين پس با روش هاي سودمندتر و موثرتري با دخيل کردن شخصيت هاي حقيقي و حقوقي در امور فرهنگي هنري، در عرصه ي برنامه ريزي و اجرا در حد توان از ظرفيت هاي مشارکت در اجراي برنامه ها و طرح هاي فرهنگي هنري حمايت و پشتيباني نمايد.

به همين منظور مرکز مشارکت هاي فرهنگي هنري براي مديريت، نظارت، ساماندهي و هماهنگي کليه ي فعاليت هاي مشارکتي در حوزه ي عملکرد کانون هاي مردم نهاد، فعاليت مراکز مشارکتي، اجراي پروژه هاي مشارکتي در سازمان فرهنگي هنري شهر تهران تاسيس شده است.

اداره همکـــاري هاي فرهنـــگي  هنـــري از ادارات زيرمجموعه ي مرکز مشارکت هاست که با ايجاد فضا و محيطي براي رشد و تعالي ارتباط سازمان با فعالان اين حوزه و مخاطبان سازمان و زمينه سازي مناسب براي مشارکت مردمي، ضمن هدايت کارشناسانه ي مسير فعاليت ها در جهت اهداف و رسالت هاي سازمان ، در پي افزايش ظرفيت و توان مشارکت هاي مردمي در عرصه ي فرهنگ و هنر است. اين اداره مسوول بررسي پيشنهادها، ساماندهي آن ها و کارشناسي نوع و ميزان مشارکت ها مي باشد.

 

مشارکت در زمینه های زیر امکان پذیر است:

مشارکت مالی

مشارکت در امکانات و خدمات

مشارکت نرم افزاری

مشارکت اجرایی

مشارکت در محصولات فرهنگی

اسپانسرینگ