حدیث
مشارکت اجرایی

اداره همکاری ها آمادگی مشارکت در اجرای آن دسته از برنامه های فرهنگی هنری که با سیاست ها و اهداف سازمان همسو باشند را دارد.