حدیث
مشارکت در امکانات و خدمات

این گونه از مشارکت ها از طریق در اختیار گذاردن امکانات سازمانی مثل سالن ها، امکانات تبلیغی و ... صورت می پذیرد.