حدیث
مشارکت در تولید یا عرضه محصولات فرهنگی

این روش به دو شکل ممکن است:
الف- تولید مشترک محصول فرهنگی و هنری با شخصیت حقیقی یا حقوقی.
ب- خرید محصول فرهنگی و هنری به شرط دارا بودن استانداردهای لازم با منظور حمایت از مولفان و تولیدکنندگان.