حدیث
مشارکت مالی

سازمان فرهنگی هنری از طریق مرکز مشارکت ها و اداره همکاری ها متناسب با نوع طرح پیشنهادی و وسعت آن به حمایت مالی از متقاضیان می پردازد.