حدیث
مشارکت نرم افزاری

در این سطح اداره همکاری های فرهنگی هنری، خدمات مشاوره ای در زمینه های شناسایی سازمان و مراکز آن، برنامه ریزی فرهنگی و هنری یا معرفی کارشناسان . متخصصان خبره در حوزه های مورد درخواست متقاضی ارایه می دهد.